Завантажити материал у повному обсязі:
ФайлРозмір файла:Завантажень
Скачать этот файл (Mihaylo_kocyubinskiy_lyalechka.docx)Mihaylo_kocyubinskiy_lyalechka.docx70 Кб930
Скачать этот файл (Mihaylo_kocyubinskiy_lyalechka.fb2)Mihaylo_kocyubinskiy_lyalechka.fb2140 Кб953

Михайло Коцюбинський

ЛЯЛЕЧКА

Етюд

    Triste com­me un be­au jo­ur

    Pour un co­e­ur sans es­po­ir.1

    F. Сор­рeе2

    

    Драбинястий віз, зап­ря­же­ний од­ною ко­ня­кою, раз у раз підска­ку­вав і не­ми­ло­серд­но тру­сив, не по­па­да­ючи в колію. У земської вчи­тельки Раїси Ле­вицької, що їха­ла на возі, по­ча­ло од труської до­ро­ги боліти під грудьми - і се бу­ло доб­ре, бо од­ри­ва­ло її од прик­рих ду­мок. Во­на ще не про­хо­ло­ла після історії з по­пом, мов відла­мок розірва­ної ви­бу­хом бом­би. Пе­ред її очи­ма, як на злість, вста­ва­ло ху­де, єзуїтське, скрив­ле­не від злості об­лич­чя по­па, ко­ли во­на при­люд­но виг­на­ла йо­го з шко­ли. Що ж, інак­ше во­на не мог­ла вчи­ни­ти: йо­го вічні до­но­си на неї, похід про­ти земської шко­ли, підбу­рю­ван­ня се­лян та втру­чан­ня в її шкільну пра­цю ста­ли нес­тер­пу­чи­ми, нер­ви її не вит­ри­ма­ли - і во­на зро­би­ла по­пові беш­кет при шко­ля­рах та се­ля­нах. Піп побіг жаліти­ся інспек­то­рові та сво­му на­чальству, а ма­туш­ка тим ча­сом ус­ко­чи­ла з най­мич­кою в шко­лу, по­би­ла горш­ки і, світя­чи зе­ле­ни­ми, як у розд­ра­то­ва­ної кицьки, очи­ма, зах­ли­пу­ючись по­то­ком лай­ки, ки­ну­лась із ку­ла­ка­ми на «зух­ва­лу вчи­тельку» - і, на­пев­не, по­би­ла б, ко­ли б та не втек­ла з ха­ти. Ну, приїздив інспек­тор, член земської уп­ра­ви3, бу­ло слідство, до­пи­ти - і все скінчи­ло­ся тим, що її пе­ре­не­се­но до дру­гої шко­ли, ку­ди во­на са­ме й їде. Як тільки скінчи­ли­ся іспи­ти, во­на заб­ра­ла своє убо­ге ма­нат­тя і, не ба­жа­ючи й дни­ни ли­ша­ти­ся в од­но­му селі з навісним по­пом, по­да­лась у до­ро­гу. І хоч во­на да­ле­ко бу­ла вже од місця при­го­ди, а все ж ся гид­ка історія гніти­ла її, як сон­на ма­ра, - і му­ти­ла, й підійма­ла в серці злість. Се вже вдру­ге на про­тязі своєї три­над­ця­тилітньої служ­би во­на му­сить че­рез не­по­ро­зуміння з по­пом міня­ти шко­лу - і хто знає, що че­кає її на но­во­му місці, де, пев­но, - ох, бо­же! - є піп і по­па­дя.

    Але те, що так тру­си­ло і так ко­ло­ло під грудьми, не да­ва­ло сну­ва­тись гірким дум­кам.

    Край до­ро­ги, якою ко­тив­ся віз, ле­жав білий пісок і пе­ре­си­пав­ся на вітрі. Раїса за­ди­ви­лась, як ку­рив­ся над зем­лею, не­мов дим, білий пісок і пе­ле­ною зак­ри­вав да­ле­ку сму­гу

    чорного бо­ру. Че­пурні бе­ре­зи, як ру­сал­ки, ма­яли на вітрі зе­ле­ни­ми ко­са­ми. Кост­ру­баті й при­сад­ку­ваті вер­би з обох боків до­ро­ги міцно чіпля­ли­ся ого­ле­ним корінням за зем­лю, не­мов хи­жий птах заг­нав па­зу­ри у здо­бич. Бу­ло, нев­ва­жа­ючи на тра­вень, душ­но, як улітку. По га­ря­чо­му не­бові повз­ли довгі й білі, як па­ву­тин­ня, хмар­ки, на за­ході вста­ва­ло щось грізне, і рос­ло, і сва­ри­лось да­ле­ким гур­ко­том. Раїса все пог­ля­да­ла ту­ди, з три­во­гою ду­ма­ючи, чи вте­чуть во­ни од бурі, при одній згадці про яку во­на хо­ло­ла і здри­га­лась.

    Візник, в од­повідь на її про­хан­ня, цмо­кав на шка­пи­ну і бив її пу­жал­ном по су­хих реб­рах, та це по­ма­га­ло не­ба­га­то.

    В'їхали в лісок. Тут бу­ло за­тиш­но і пах­ло смо­лою. На тлі яро-зе­ле­ної мо­ло­дої бе­ре­зи­ни гап­ту­ва­лись чорні гілки сос­ни, а там, де бе­ре­зи­на витісня­ла сос­ну та про­пус­ка­ла па­ру­си сон­ця, все, зда­ва­лось, за­ли­те бу­ло зе­ле­ним бен­гальським вог­нем. Над до­ро­гою ча­сом по­па­да­лась уся в цвіту ди­ка гру­ша або кущ че­рем­хи з ме­до­вим за­па­хом білих делікат­них ки­тиць.

    За лісом ши­рокі по­ля по­волі й лагідно спус­ка­ли­ся униз, і візок усе ко­тив­ся вузькою, нев'їждже­ною до­ро­гою, що бігла кри­вулькою поміж ози­ми­ною до се­ла.

    Та ось і се­ло. Се­ред низько­до­лу і мо­чарів сто­яло во­но, прик­рив­ши свої убогі оселі віта­ми крис­ла­тих верб. Зда­ле­ку зда­ва­ло­ся, що то не ха­ти, а стіжки зчорнілої й гни­лої со­ло­ми хо­ва­ються під вер­ба­ми.

Сторінка 1 з 14 Показати всі сторінки << На початок < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > У кінець >>