Свіччине весілля – Іван Кочерга

Хто ти така?

Стягає з її плечей кирею, що падає бiля її нiг. Тепер вона в своєму чудовому шлюбному вбраннi голубого шовку – в руцi у неї згасла зелена свiчка. Як i перше, вона нерухома.

К о з е л i у с

Це Свiччина Меланка!

К е з г а й л о

Яка ж краса!

В о є в о д а

Так ось вона яка…

Яка ж краса чудова та примiтна…

Що ж ти мовчиш? Чого ти хочеш?

М е л а н к а

Свiтла!

В о є в о д а

Що кажеш ти?

М е л а н к а

О, засвiти, благаю,

Мою ти свiчку… У мене її

Згасили… а за що – не знаю…

Хiба за те, що радiсно менi

Було в той час, в чудову ту годину…

Палата вся сiяла од огнiв,

I свiчка ця горiла… i мої

Держав вiн руки… любий мiй, єдиний.

I в очi я дивилася яснi.

I раптом наче вихор налетiв-

Померкло все… i згасли всi свiчки,

I милого, єдиного немає…

Р и ц а р i

Вона безумна.

М е л а н к а

(кидається до нiг Воєводи).

Милостi благаю.

О, змилуйся, благаю всiм святим!

О, поверни мою любов єдину,

О, поверни щасливу ту годину

I свiчку цю весiльну засвiти.

Мовчання. Всi збентеженi.

К е з г а й л о

Невже твоє не зворушила серце

Голубка ця i тиха i сумна?

О, змилуйся!

В о є в о д а

I справдi зворушила

Своїм благанням душу ти мою…

Встань, дiвчино… Вiдмовити несила,

Коли у мене просиш ти вогню.

Гаразд! Твою я свiчку запалю,

Але нехай розсудить вища сила,

Чи їй горiть, чи гаснуть без жалю,

Нехай тебе розсудить Праурима,

Богиня свiтла, що в лiсах Литви

Вогонь пильнує вiчний, невгасимий.

Якщо вона укриє вогник твiй

I свiчку цю од бурi захистить,

(бере в Меланки її свiчку i запалює вiд канделябра на столi)

Клянусь, вiн буде вiльний i живий.

(Дає їй запалену свiчку – вона мовчки бере).

Пиши наказ, пане писарю: "Негайно

З тюрми Iвана Свiчку вiдпустить,

Якщо на доказ нашого наказу

Тобi горящу свiчку принесуть".

Козелiус пише.

Якщо богиня буде милостива

I вогник твiй од бурi захистить,

I донесеш його ти, до в'язницi,

Що в Порубi на Житньому торгу,-

Тодi, клянусь вогнем живим i вiльним,

Живий i вiльний буде твiй Iван.

Коли ж загасне свiчка – значить, так

Судила доля, i тодi умре,

Тодi умре твiй милий, бо не можу

Я вирок Праурими скасувать.

Козелiус подає Воєводi грамоту з печаткою, вiн пiдписує. Потiм бере з пiдлоги пустий лiхтар i подає його дiвчинi разом з наказом. Та мовчки бере.

Тепер iди. Бери оцей лiхтар

I цей наказ – iди, змагайся з вiтром,

Нехай тебе Праурима захистить.

Буря стрясає стiни.

Р и ц а р i

Ну й вигадав! Ну й загадав мороку –

Хай донесе. Попробує нехай

В такую бурю донести.

В о є в о д а

Мовчiть!

Це вирок Праурими.

К е з г а й л о

(виступає вперед).

Це знущання!

Знущання це безбожне. I з кого ж!

З голубки тихої, що, подивись,- прийшла

Намучена, в сльозах, в убраннi шлюбнiм,

А ти її на муку шлеш, на глум,

Щоб перший драб її схопив та скривдив

I свiчечку цю лагiдну одняв!

В о є в о д а

Мовчи, Кезгайле!

К е з г а й л о

Годi вже мовчать!

(Пiдходить ще ближче до Меланки).

Iди вiдсiль. Iди, моя голубко…

Куди своє ти горе принесла?

В звiряче лiгво, де твою журбу

Та бiле пiр'я в шмаття розiрвуть.

М е л а н к а

О, нi! О, нi, мiй рицарю, не бiйся…

Цю свiчку я – побачиш – донесу.

Чи можу я не донести її,

Коли вона життя мого Iвана!

Що кажеш ти? Чи є ж такая сила,

Щоб свiчку цю у мене загасила?

З моїм життям, з моїм життям хiба!

Кезгайло мовчки приладжує її свiчку в лiхтарi, потiм закутує її кирею.

В о є в о д а

Ось бачиш, мiй Кезгайле маловiрний,

Ця дiвчина смiливiша за тебе.

М е л а н к а

Прощай, мiй пане… дякую тобi.

Виходить. Кезгайло хапає свою кирею i бiжить до дверей.

Во є в о д а

Назад, Кезгайле!..

К е з г а й л о

(виймає меч).

З нею я пiду!

В о є в о д а

Нi кроку далi! Зупинiть його!

Рицарi виймають мечi й заступають Кезгайловi дорогу.

Чи п'яний ти, чи присягу забув?

Кезгайло вергає меч на землю.

К е з г а й л о

Так, я забув, що драб я, а не рицар…

В о є в о д а

Авжеж п'яний… Замкнiть його на вежi,

Аж поки хмiль рицарський не пройде.

Кезгайла виводять.

Тепер нехай турботи всi мовчать –

Панове, знов до кубкiв i дiвчат!

Р и ц а р i

Хай буря бушує, хай кубки дзвенять –

Цiлуймо, цiлуймо, цiлуймо дiвчат!

Завiса.

ДIЯ П'ЯТА

Недалеко вiд Магiстратського майдану на Подолi. Вузькi кривi вулицi. Лiворуч на першому планi ганок Воскресенської церкви. Темна й буряна осiння нiч.

І

Кiлька мiщан i ремiсникiв крадькома збираються купками в темрявi.

– Хто тут?

– Свої…

– Це ти, Передерiю?

– Ну й хвища, хай її!

– Ну, що ти чув?

– Це ковалi? – Вони.- Хто бачив Чопа?

– У Прiськи вiн – забрала до себе…

– Живий?

– Живий. Нехай тепер шукають…

– А Свiчка де?

– Гнобителi… Кати!

– Чи був хто в замку?

– В замок не пускають.

I замкнутi всi брами цiлий день.

I Магiстрат замкнуто… Варта скрiзь.

– Мене самого мало не схопили…

— Балабуху схопили…

– I Шпака.

– Та доки ж нам терпiти цю наругу!

– Товаришi – нещастя… Свiчку вже

Засуджено на горло…

– Де ти чув?

– Коляндра чув.

Невже ж ми це допустим!

– Й Меланка зникла. Мабуть, i її

Проклятiї схопили душогуби.

П е р е д е р i й

Невже ж ми це, товаришi-брати,

Невже ж ми це допустим, щоб його,

Щоб кращого у нас згубили брата?

Коли скарають Свiчку, то яка ж

На нас паде неслава i ганьба!

В с i

Цього не буде! Краще всi тодi

Загинемо, а Свiчки не дамо!

К а п у с т а

I де ж воно це видано таке,

Щоб за весiлля страчувать людей…

Нащо вже був немилосердий рицар

Мартин Гаштольд… запеклая душа,

Людей карав… А щоб весiлля – нi,

З весiлля вiн нiкого не хапав…

Мелася… люба…. свiчечка ясна…

Недовго ж нам свiтила ти, жаданко…

Згасили радiсть нашу i твою…

В с i

Товаришi! На визвiл! Не дамо,

Щоб сором нашi голови укрив!

Пiдходить Чiп – голова йому зав'язана, в руках величезна дубина. За ним Прiся.

Ч i п

Кого лупить? Кажiть – кого товкти?

В с i

Чiп! Чiп прийшов!

Та тихше-бо, дурний.

Ч i п

Ну, то ходiм! Чого ж ви тут ждете?

До зброї всi! Трощiть катiв проклятих!

На визвiл Свiчки! В замок всi гуртом!

П р i с я

(чiпляється за його руку).

Василечку! Мiй любий! Схаменись!

Тебе ж шукають… в тебе ж голова

Поранена…

Ч i п

Це буде їй похмiлля!

Товаришi! За Свiччине весiлля!

В с i

За Свiччине весiлля! Хай його

Навiк запам'ятають душогуби! –

Товаришi! Дозiр! Дозiр iде!

З-за рогу виходить загiн жовнiрiв iз смолоскипами.

П е р е д е р i й

Товаришi, всi тихо по хатах,

Хай кожен цех напоготовi буде

На перший поклик линути на бiй.

В с i

(тихо).

Нiхто не спать!

Чекати гасла!

Ч i п

А гаслом буде "Свiччине весiлля".

Дозiр пiдiйшов.

О с м н и к

Гей, хто тут є! Всi зараз по хатах!

П р i с я

(вiдтягає Чопа).

Василечку, Василечку, тiкай,

Тебе ж побачать.

Ч i п

От лиха година!

Попався дiвцi в лапи.

О с м н и к

Розходись! Бо зараз всiх в хурдигу заберу.

В с i

(один одному тихо).

За Свiч-чи-не ве-сiл-ля…

О с м н и к

Розходься!

Юрба зникає в темрявi. Жовнiри проходять далi.

II

Пусто. Темно. Вiтер з завиванням проноситься по вузьких вулицях. Чути кiлька тихих далеких ударiв дзвона. З лiвого боку увiходять Ольшанський i Козелiус.

О л ь ш а н с ь к и й

Та це ж безумство! Свiчку вiдпустить,

Бунтiвника одвертого, що завтра ж

На замок цiле мiсто поведе!

То де ж вона? Її ти бачив?

К о з е л i у с

Нi.

Я стежкою коротшою побiг,

Аби тебе остерегти, мiй княже,

Вона ж пiшла десь – певно, тим шляхом

I, мабуть, тут повинна десь пройти.

О л ь ш а н с ь к и й

Вона одна?

К о з е л i ус

Одна. Дивись, якраз

Сама летить в твої голубка руки.

О л ь ш а н с ь к и й

Так, так. її вiзьму я… тiльки як?

Не хочу гвалтом я її здобути…

К о з е л i у с

Ти можеш так зробити, щоб вона

Сама тобi любов'ю заплатила.

Адже ж указ пiдписано – ось вiн,

I Свiчку маєш право ти скарати.

Вiзьми катiв – i як вона прийде,

Примусь її, сама щоб вибирала:

Любов – чи смерть.

О л ь ш а н с ь к и й

Диявол!

К о з е л i у с

Твiй слуга.

Лиш не забудь мене в своїх молитвах,

О л ь ш а н с ь к и й

Гаразд – ходiм. Якщо її вiзьму,

Тебе всього я золотом засиплю,

О дiвчино чудова, не кляни,

Що мушу злом тебе я добувати…

Коли ж нема такої в свiтi плати,

Щоб я не дав за тебе сатанi.

Виходять.

III

З лiвого боку входять двоє пiдпилих ченцiв у скуфейках – Симеон та Фока.

Фока

Ну й крутить же – бодай його крутило!

Чи довго ж ти водитимеш мене?

С и м е о н

Ой, у полi метелиця,

Чому монах не жениться?

Нащо менi женитися,

Буду i так живитися…

Ф о к а

Та де ж вона, блудниця та, живе?

С и м е о н

Та я ж казав, отутечки за рогом.

Ф о к а

Та брешеш ти, ми двадцять тих рогiв

Проходили, а жодної немає.

С и м е о н

О маловiрний! Я ж у неї був

Завантажити матеріал у повному обсязі:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: