Ярослав Мудрий – Іван Кочерга

Так, дорого зело…

Я р о с л а в

Ану, поклич його, хай перед нами

Насмiлиться цю цiну повторить.

(Свiчкогас хутко виходить).

Сто гривен золотом! Та я торiк

За бiблiю вiддав дванадцять гривен!

Ну, де ж той грек?

Сильвестр виходить.

III

Входить Володимир, тримаючи в руках невеличку, розкiшно оправлену книжечку.

В о л о д и м и р

Мiй тату, там прийшов

Якийсь мандрiвець, видом надто дивен.

I передав оцей молитвослов…

(Дає Ярославу).

I просить, щоб…

Я р о с л а в

(дуже схвильований).

Великий боже! Де ти…

Хто дав тобi? Та це ж Єлизавети

Молитвослов! Веди його сюди!

Входять Микита i Джема. Вiн в рудуватому одязi пiлiгрима, в сандалiях, з непокритою головою, з вiдкритим капюшоном; вона в короткiй спiдницi i сандалiях, з цитрою в руках.

Я р о с л а в

Микито! Ти? Невже ти був у неї?

Кажи ж мерщiй!

М и к и т а

Багато, княже, де я

Помандрував i землю iсходив

З того часу, як в розпачi i горi

Покинув Київ в ту нещасну нiч…

Я побував i в Римi, i за морем,

Скрiзь гнав мене, неначе божий бич,

Про батька згубу невiдчепний спомин…

Нарештi, вже на третiй, мабуть, рiк

В Норвегiю причалив я свiй човен…

Я р о с л а в

(нетерпляче).

Ну, що ж вона, її ж ти бачить мiг!

Ти говорити з нею мiг, щасливий!

М и к и т а

Бiля вiкна, самотня i журлива,

Вона сидiла в замку короля

I все туди дивилась, де земля,

Здавалось їй, на пiвдень простяглась,

I сумно так спiвала край вiкна,

Що в серцi гостра закипала жалiсть.

Я р о с л а в

О боже мiй! Як мучилась вона!

М и к и т а

Про Київ все спiвала недосяжний

I так згасала, мов свята свiча…

Коли ж прийшов її останнiй час,

Дала менi цей молитовник княжий,

Щоб я тобi на спомин передав.

Я р о с л а в

(цiлує книжечку).

Бiдняточко… Якби я тiльки знав…

М и к и т а

I ще тебе просила, вже окремо,

Щоб прихилив у себе бiдну Джему,

Яка весь час отам на чужинi

Була при нiй i подiляла з нею

I сум за рiдним краєм, i пiснi,

Хоч в рiзнi землi линули душею.

Я р о с л а в

(кладе руку на плече Джемi).

Її iм'ям тобi я все зроблю

I з радiстю у себе прихилю.

Коли ж захочеш далi в землю рiдну,

Тебе туди вiдправлю в час погiдний,

Лиш розкажи, як з нею ти жила,

Як сум її в цих струнах зберегла…

Д ж е м а

О, дякую тобi, великий княже!

Нехай розкажуть струни гомiнкi,

Нехай пiснi мої тобi розкажуть

Про сум твоєї любої дочки…

Твою дочку всiм серцем я любила…

Про мене ж не турбуйся, мiй сеньйоре,

До мандрiв довгих звикла я в життi,

Пiду й тепер, за тим пiду, хто в горi

Мене утiшив на моїй путi…

Не як коханка… Як раба служить

Тепер я буду доброму Микитi…

Дозволь менi цi струни розбудить,

Щоб Ельзи душу викликать на мить.

(Сiдає й бере на цитрi кiлька акордiв, тодi спiває).

Отак вона сидiла

У замку край вiкна,

Дивилася на хвилi,

На бурнi, сивi хвилi,

Самотня i сумна.

Туди дивилась, бiдна,

Де в дальнiй далинi

Десь край лишився рiдний,

Десь Київ сяє рiдний

На сонцi в вишинi.

Коли ж плили стрункiї

На морi кораблi,

Вона спiвала – в Київ,

Полинула б я в Київ,

До рiдної землi…

I все спiвала з плачем:

О Київ, рiдний край…

Тебе вже не побачу,

Тебе вже не побачу,

Прощай, навiк прощай!

Я р о с л а в

(витирає очi).

Бiдняточко… моя Єлизавето,

Прости мене, що не помiг тобi.

Тобi ж спасибi… втiшила мене ти.

Цiлющi сльози визвала в журбi.

IV

Хутко входять задиханi Сильвестр i Свiчкогас, ведучи грецького купця Парфенiя.

С и л ь в е с т р

Пробач нас, княже, ледве розшукали

Цього ми грека в ближньому кружалi,

Де чашi вiн зi смаком вихиляв.

С в i ч к о г а с

(витирає губи рукою).

Насилу вже його я розшукав…

Я р о с л а в

Найпаче ти – стезя, мабуть, знайома.

Недурно вуса мокрi од вина.

(До грека).

Ти, може, справдi випив, що загнув

Таку цiну безбожну й безсоромну.

П а р ф е н i й

Повiр менi, великий государ,

Що коли я вiзьму сто гривен плати,

То ледве лиш верну свої витрати

I викуплю заставлений товар.

Бо ця псалтир єдина на землi,

Яких немає навiть в королiв,

I майстер, що писав її, єврейський,

Вiд фарб ослiпнув, Кiрiє елейсон!

С и л ь в е с т р

А ти ж казав, що майстер був монах,

Що з книгами загинув потiм в морi.

П а р ф е н i й

Так i було. Його був дивний шлях.

Хрестився вiн в Софiйському соборi.

Постригся потiм.

Я р о с л а в

Годi вже брехнi!

Як хочеш, дам тобi я сорок гривен.

П а р ф е н i й

О боже мiй! Та це ж хiба менi?

Я ж чесний крамар, бiдний, наче пiвень.

Це ж за борги я винен лихварям.

Я р о с л а в

Ну, п'ятдесят, i бiльше нi ногати.

С и л ь в е с т р

Бери, Iудо. Це ж велика плата.

П а р ф е н i й

Не можу, княже, бо не мiй це крам.

V

Раптом чути тривожний шум за дверима, i в терем входить стурбований Мирослав.

М и р о с л а в

Нещастя, княже! Прискакав гонець:

Скрiзь печенiгiв незлiченнi лави

На нашу землю сунуть навпростець.

Вже знищили Звенигород i Лтаву

I за п'ять днiв до Києва дiйдуть!

С и л ь в е с т р

Спаси господь!

В о л о д и м и р

Мерщiй назустрiч! В путь?

С в i ч к о г а с

Коня i меч! Агов, скуф'я 1 i ряса!

1 С к у ф' я – чорна шапочка, яку носили ченцi.

М и к и т а

Знов Новгород готуй своїх мужiв…

П а р ф е н i й

(з жахом).

Пацiнакiйцi! Кiрiє елейсон!

Пропав, погиб! Тiкати, поки жив!

Я р о с л а в

Що ж – бiй, так бiй! Скликати зараз рать!

Не в перший раз нам ворога стрiчать.

М и р о с л а в

Але ж нема у нас полкiв готових,

Варягiв мало… Орди без числа…

Несила нам… До Новгорода знову

Когось би треба зараз же послать.

Я р о с л а в

Я їду сам. Коня мерщiй i зброю!..

П а р ф е н i й

(зляканий).

Великий княже! Як тодi зi мною?

Я згоджуюсь! Нехай за шiстдесят!

Звели лише, щоб зараз дали грошi.

Свiчкогас подає князю меч.

Я р о с л а в

(надiваючи меч).

На стiни хай негайно стане рать.

Оглянуть мури, вежi, огорожi!

Носить камiння, печi для смоли

I казани на стiнах наготовить!

Мирослав виходить.

П а р ф е н i й

(невiдчепно).

Звели-бо, княже, грошi щоб дали.

Я р о с л а в

(хапаючись за меч).

Чи ти здурiв, смола дурноголова,

Чiплятися тепер не до ладу!

(Парфенiй вiдстрибує).

Хоча б сiм день могли ви протриматься,

А там полки я свiжi приведу.

М и к и т а

(похмуро).

Не приведеш. Потрiбно днiв дванадцять

Лише туди, а там, а знов сюди?

Та i навряд чи Новгород захоче

В котрий це раз спасать тебе в бiдi,

Щоб потiм ти за вiрнiсть, як за злочин,

Його людей найлiпших засудив!

Я р о с л а в

(в страшному гнiвi).

Ти знов своє, безжалiсна єхида!

Та я тобi…

Вихоплює меч i кидається на Микиту. Всi скрикують. Але в ту ж мить Джема вергає пiд ноги князя свою цитру, яка падає з дзвоном.

Ярослав вражений спиняється i опускає меч, важко дихаючи.

Д ж е м а

(твердо i з гiднiстю).

Спинися, государ.

П а р ф е н i й

(злякано, але врочисто).

О пом'яни, господь, царя Давида

I кротостi його великий дар.

Я р о с л а в

(проводить рукою по чолу).

Так… я забувсь… Прости мене, Микито!

М и к и т а

(похмуро).

Не ворог я… хоч i кажу тобi

Про Новгород я правду неприкриту,

Але за Київ ляжу в боротьбi.

VI

За дверима рух, входить Журейко. Вiн в схiдному одязi, з червоною шовковою хусткою на голенiй головi.

Ж у р е й к о

(збуджений).

Чолом тобi, великий господине!

Я р о с л а в

(здивований).

Знов каменщик! З яких це ти країв?

Ж ур е й к о

З Чернiгова i Новгорода нинi,

Куди примчав з побузьких я степiв.

Уже давно помiтив я за Доном,

Що рушити збирається орда,

Коли ж знялися першiї загони

I стала неминучою бiда,

Я в Новгород помчав перед ордою

I перстень твiй громадi показав.

Я р о с л а в

(схвильований).

Ти це зробив! Сам бог чинив тобою!

Що ж Новгород?

Ж у р е й к о

Негайно рать зiбрав.

Вже рушили до Києва полки,

В Чернiговi я залишив їх вчора,

А сам вперед до тебе навпрошки,

Аби тебе порадувати в горi.

Я р о с л а в

(обiймає Журейка).

О каменщик! Ти камiнь з серця зняв,

I твойого я дiла не забуду!

Загальний рух.

С и л ь в е с т р

Велик господь, що помiч нам прислав!

Во л о д й м й р

(у захватi).

От Новгород! Якi ж це славнi люди!

О государ! По-царськи їм воздай!

Я р о с л а в

Тебе до них пошлю я князювати.

Ну що, Микито, хоч тепер признайсь,

Що Новгород лишився вiрним братом.

За вiкнами сурми i шум воєнних зборiв.

Отроки i Свiчкогас приносять Ярославовi кольчугу, шолом, щит. Вiн знiмає корзно, верхню тунiку i починає одягатись з допомогою отрокiв i Свiчкогаса, який мiж iншим бинтує князю праву ногу.

Я р о с л а в

Так, вже знялася бранная тривога,

Комонi ржуть, почувши дим вiйни,

I мушу знов трудити хвору ногу

I брати меч, як в они бурнi днi.

Знов молодим завзяттям закипає –

В котрий це раз! – збентежена душа,

Але завжди з нудьгою i одчаєм

Завантажити матеріал у повному обсязі:

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Знайшли помилку або неточність? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: