Юрiй Ячейкiн - Бiблiйнi пригоди на небi i на землi

Завантажити материал у повному обсязі:
ФайлРозмір файла:Завантажень
Скачать этот файл (Yuriy_yachejkin_biblijni_prigodi_na_nebi_i_na_zemli.docx)Yuriy_yachejkin_biblijni_prigodi_na_nebi_i_na_zemli.docx311 Кб878
Скачать этот файл (Yuriy_yachejkin_biblijni_prigodi_na_nebi_i_na_zemli.fb2)Yuriy_yachejkin_biblijni_prigodi_na_nebi_i_na_zemli.fb2491 Кб777

 

Юрiй Ячейкiн

Бiблiйнi при­годи на небi i на землi

 

За сто­лом сидiло двос не­чис­тих.

Це був за­ляпа­ний чор­ни­ловi ав­тор i заб­ризка­ний туш­шю ху­дож­ник.

Обох не­поко­уло пи­тан­ня:

- А що бу­де, ко­ли вченi бо­гос­ло­ви i не менш вченi лiте­ратурнi ор­то­док­си об­ра­зять­ся?

Рап­том хтось iз них про­читас цi оповiдки i дасть на них нищiвну ре­цензiю:

- Брех­ня! Нiчо­го ць­ого не бу­ло!

Пiсля лег­ких де­батiв па­ра не­чис­тих вирiши­ла вiдповiда­ти, як i на­лежить iстин­ним ате­ус­там:

- Пра­виль­но - брех­ня! Нiчо­го ць­ого не бу­ло!

Отак! Яс­но?

КНИ­ГА ПЕР­ША. ОД­НА СТОРIНКА З ЖИТIЯ рНО­ХА

"рнох жив шiстде­сят п'ять (165) рокiв, i на­родив Ма­фуса­ула. I хо­див рнох пе­ред бо­гом по на­род­женню Ма­фуса­ула трис­та (300) рокiв, i на­родив синiв та до­чок. Усiх же днiв рно­ха бу­ло трис­та шiстде­сят п'ять рокiв. I хо­див рнох пе­ред бо­гом, i не ста­ло й­ого, то­му що бог узяв й­ого".

БИТIр, розд. 5. ст. 21 - 24.

УНIКАЛЬ­НА ЗНАХIДКА

"Аме­рикансь­ко­му ту­рис­товi Фре­ду Ку­ку, що по­доро­жував по святiй землi за iндивiду­аль­ним мар­шру­том, за­пала в ду­шу нез­ви­чай­на фан­тазiя: вiн вирiшив за­кину­ти сiтi у поз­бавле­не жит­тя Мер­тве мо­ре.

- Нев­же у та­кому ве­лико­му морi нiчо­го не­ма? - за­питу­вав се­бе прак­тичний мiстер Кук. - Як­що в нашi ча­си людс­тво пе­рет­во­рюс в гiгантсь­ке зва­лище рiзно­го мот­ло­ху i не­пот­ре­бу навiть оке­ани, то чо­му бiблiйнi патрiар­хи не мог­ли з тiсю ж ме­тою ви­корис­то­вува­ти свос сди­не мо­ре? Ад­же но­ве - це доб­ре за­буте ста­ре!

Та за­кину­ти сiтi бу­ло не­лег­ко - в Мер­тво­му морi не то­не навiть людсь­ке тiло. З цiсу ж при­чини досi не на­писа­но жод­но­го де­тек­ти­ву, де фiгу­рував би покiй­ник з дна там­тешнь­ого мо­ря.

Од­нак це не зу­пини­ло мiсте­ра Ку­ка. Замiсть гру­зил вiн ви­нахiдли­во ви­корис­тав свин­цевi злит­ки, що ва­жили по кiлог­ра­му ко­жен.

Здо­рова iнту­уцiя не зра­дила вiдчай­ду­ховi Фре­ду!

Ви­лов ви­явив­ся каз­ко­вим - ста­ровин­ний брон­зо­вий глек з пе­чат­кою iудей­сько­го ца­ря Со­ломо­на. У ць­ому ви­робi най­давнiшоу ме­талургiу зберiгав­ся до­кумент космiчно­го зна­чен­ня. Але доб­ря­га Фред про це навiть не пiдоз­рю­вав, бо не во­лодiв жод­ною iншоп­ла­нет­ною мо­вою.

Ось чо­му унiкаль­ний глек мiстер Кук про­дав за 1.000.000 до­ларiв вiдо­мому ко­лекцiоне­ровi-мiль­яр­де­ровi мiсте­ру Джо­ну Б.Пор­тфел­ле­ру, а нез­ро­зумiлi папiру­си по­дару­вав у Нацiональ­ний му­зей Не­потрiбних Ре­чей.

Вiднинi до­лю до­кумен­та вирiшу­вав ди­рек­тор му­зею сер Мак-Огон. Спо­чат­ку роз­лю­чений сер, що сподiвав­ся одер­жа­ти ру­копис ра­зом з брон­зо­вим по­судом, хотiв бу­ло ви­кину­ти папiру­си у ко­шик для смiття. Та в ос­танню мить вiн усе-та­ки по­дав знахiдку на ек­спер­ти­зу полiглотiв з мо­воз­навчо­го ко­лед­жу. Про­чита­ти пра­давнi нез­грабнi за­кар­лючки ви­яви­лося важ­че, нiж роз­шифру­вати сги­петськi iсроглiфи чи розiбра­тися в мо­тузя­них ча­сопи­сах майя. Ко­рот­ко ка­жучи, на­уко­ва ек­спер­ти­за не да­ла ба­жаних ре­зуль­татiв.

Тодi сер Мак-Огон пе­редав ру­копис у ЦОЦ (Цен­траль­ний Об­числю­валь­ний Центр), звiдки й надiй­шла iсто­рич­на звiстка, що блис­кавкою об­летiла всю зем­ну ку­лю:

- За­гад­ко­вий до­кумент - що­ден­ник анонiмно­го кос­мо­нав­та з Аль­де­бара­на!

- Бра­ти по ро­зуму бу­ли на Землi!

- Темнi мiсця Бiблiу висвiтле­но!

- Iнтимнi под­ро­бицi жит­тя до­потоп­них лю­дей!

- Жах­ли­ва до­ля ян­голiв не­бес­них!

- Чи­тай­те! Чи­тай­те! Чи­тай­те!!!

Сер Мак-Огон не­гай­но про­дав сен­сацiй­ний до­кумент вiдо­мому зби­рачу ста­рови­ни мiсте­ровi Джо­ну Б.Пор­тфел­ле­ру за 2.000.000 до­ларiв.

Нинi у не­корис­ли­вого фiлан­тро­па Джо­на Б.Пор­тфел­ле­ра зберiгасть­ся най­повнiша ко­лекцiя су­венiрiв епо­хи ков­че­гобу­дуван­ня!

Цей вiдо­мий при­ват­ний ко­лекцiонер-ен­тузiаст з влас­ти­вими й­ому енергiсю та впертiстю про­чесав дра­гами усе дно Мер­тво­го мо­ря, яке так дов­го при­хову­вало своу тас­мницi. Але нiчо­го, окрiм че­репкiв рiзних епох та цiлком су­час­них уламкiв те­перiшнь­оу ви­соко­технiчноу цивiлiзацiу (найбiль­ший ви­лов - iржавi ав­то­мобiлi), знай­ти не по­щас­ти­ло. Ця на­полег­ливiсть мiсте­ра Джо­на Б. Пор­тфел­ле­ра кош­ту­вала й­ому ще 150.000 до­ларiв.

- Так не­дов­го й до стар­цю­ван­ня з тор­бою! - по­жар­ту­вав мiль­яр­дер-до­теп­ник, що зав­жди, нез­ва­жа­ючи на втра­ти, пе­ребу­вав у доб­ро­му гу­морi. По­пут­но вiн ку­пив у арабсь­ких шейхiв кiль­ка наф­то­вих кон­цесiй за та­ку су­му, що важ­ко й ка­зати...

Сторінка 1 з 69 Показати всі сторінки << На початок < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > У кінець >>